Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden CalineCaline.be


Artikel 1 – Toepassingsgebieden

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die op de site worden geplaatst. www.calincaline.be

1.2. Elke bestelling die door CalinCaline wordt aanvaard, impliceert noodzakelijkerwijs, als essentiële voorwaarde, de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden die een aanvulling vormen op de bijzondere voorwaarden die kunnen zijn opgenomen in onze aanbiedingen, bestelbonnen en contracten.

1.3. Koper erkent dat onze aanbiedingen, inkooporders en contracten, samen met deze algemene voorwaarden, de volledige tekst van de overeenkomst tussen de partijen vormen en elk voorstel en/of enig ander voorafgaand schrijven vervangen of vervangen.

1.4. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven alle clausules, aankoopvoorwaarden (algemeen of specifiek), alsook boven elke aanduiding vervat in documenten uitgegeven door de koper, ongeacht wanneer ze werden verzonden of onder onze aandacht werden gebracht.

1.5. De voorwaarden uitgaande van de koper die strijdig zouden zijn met onze eigen algemene voorwaarden binden ons niet, tenzij ze uitdrukkelijk worden aanvaard.

1.6. Het feit dat we de ene of de andere clausule die in deze algemene voorwaarden in ons voordeel is opgesteld niet toepassen of het feit dat we er uitzonderlijk mee instemmen ervan af te wijken, kan door de koper niet worden geïnterpreteerd als een verzaking onzerzijds om er later gebruik van te maken .

1.7. Indien één of meer van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van toepassing.

 

Artikel 2 - Bestellingen

2.1. De koper is gebonden aan de voorwaarden van de bestelling die hij bij ons plaatst.

2.2. Elke wijziging van de bestelling die door de koper wordt aangevraagd na aanvaarding ervan, kan alleen in overweging worden genomen als deze ons schriftelijk bereikt en bindt ons pas vanaf het moment van aanvaarding volgens de voorziene procedure voor de aanvaarding van bestellingen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen, adviezen en gebruik

3.1. Al onze offertes zijn één maand geldig vanaf de datum van uitgifte, tenzij anders vermeld in de offerte.

3.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbevelingen die wij doen bij de verkoop en/of levering van onze producten, hetzij algemeen en dus louter informatief, afhankelijk van het meest gebruikelijke gebruik van de betreffende producten, hetzij op een bepaalde manier, in de op basis van de voorafgaande informatie die de koper ons schriftelijk heeft meegedeeld.

3.3. In beide gevallen vallen deze aanbevelingen niet onder onze verantwoordelijkheid en het is aan de koper om, als laatste redmiddel, te controleren of ze geschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze onze producten bedoeld hebben.

3.4. Anders kan www.calincaline.be geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van onze producten in specifieke toepassingen. In dit opzicht wordt laattijdige schriftelijke informatie (meer dan een week na installatie van het product) gelijkgesteld met een gebrek aan informatie.

3.5. Wordt beschouwd als te laat, schriftelijke informatie verzonden meer dan 8 dagen na de ontdekking van een schade/probleem/defect, …

3.6. De beschrijvingen en verklaringen met betrekking tot onze producten, of ze nu betrekking hebben op hun functionaliteit, hun gedrag of hun prestaties, zijn alleen geldig voor het meest gebruikelijke gebruik van deze producten, onder normale toepassings-, gebruiks- en klimaatomstandigheden.


Artikel 4 - Prijs

4.1. Tenzij anders aangegeven, zijn onze prijzen altijd inclusief taksen, inclusief BTW.

4.2. De prijzen en informatie met betrekking tot onze producten vermeld in onze catalogi, prospectussen en prijzen zijn louter informatief. Wij behouden ons het recht voor om elke wijziging aan te brengen (in het bijzonder met betrekking tot de lay-out, vorm, grootte, gewicht, materiaal, enz. van de producten) zonder dat dit aanleiding geeft tot enige klacht of prijsverlaging.


Artikel 5 – Levering – transport

5.1. Prijzen zijn berekend voor geleverd materiaal af fabriek. Zendingen per exprespakket, MondialRelay, La Poste Belgique of andere leveringsdienst aangeboden op www.Calincaline.be vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant, evenals elk ander transport, verzekering, douane, speciale verpakking, enz.

5.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze levertijden van zaken en onze doorlooptijden van werkzaamheden indicatief. Geen enkele bestelling kan door de koper eenzijdig worden geannuleerd wegens niet-naleving van de leverings- of uitvoeringstermijn zonder dat www.calincaline.be in gebreke is gesteld en in onderling overleg schriftelijk een nieuwe leveringsdatum is vastgelegd. Geen enkele vertraging in levering of uitvoering kan een vordering tot schadevergoeding rechtvaardigen. De overeengekomen termijnen worden bovendien automatisch opgeschort door elke gebeurtenis onafhankelijk van onze wil die tot gevolg heeft dat de levering of de uitvoering wordt vertraagd, en dit voor de volledige duur van deze gebeurtenis.

5.3. In geval van overmacht of toevallige gebeurtenis of onvoorziene vertraging in leveringen of gebrekkige levering door onze leveranciers, behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van onze verbintenissen geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder schadevergoeding. In dit geval zullen wij onze klant direct informeren. Oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke of volledige stakingen, uitsluitingen, rellen, epidemieën, machinebreuk, brand, explosie, onderbreking van transportmiddelen, computerproblemen of andere ongevallen die zich bij ons of bij onze leveranciers kunnen voordoen en die zouden voorkomen of de fabricage, het werk of de verzending belemmeren, worden conventioneel beschouwd als overmacht.

5.4. Wij behouden ons het recht voor om deelleveringen uit te voeren en te factureren.

5.5. Als de klant de goederen niet ophaalt of weigert ze te verzenden na het verstrijken van de leveringstermijn (ongeacht of deze termijn werd overeengekomen op het moment van de bevestiging van de bestelling of later), zullen de goederen worden opgeslagen in onze faciliteiten die tot zijn beschikking staan . , voor eigen rekening en risico. De goederen worden volledig aan hem gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 - Garantie

6.1. CalinCaline verbindt zich ertoe de verkochte artikelen te garanderen voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum vermeld op de factuur. De fabrieksgarantie is bedoeld om zelfs defecten te dekken die te wijten zijn aan het gebruik van de klant. Door deze garantie geniet de Klant een meer volledige bescherming tegen eventuele gebreken en/of schade in vergelijking met de wettelijke garantie.

De garantie is in de vorm van een gratis reparatieservice gedurende 1 jaar na aankoop. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de Klant.

Het gaat om defecten aan de accessoires (gespen, drukknopen en spijkers).

Het verbleken van stoffen valt niet onder de garantie van de fabrikant, omdat overmatige blootstelling van stoffen artikelen aan zonlicht van nature onderhevig is aan verbleken, wat onomkeerbaar is. Misbruikschade (scheuren, brandwonden, gaten en snijwonden, bevlekte of geschaafde stoffen of leer) zijn ook uitgesloten van de fabrieksgarantie.

6.2. De garantie is uitgesloten:

– in geval van een defect of defect dat voortvloeit uit de door de klant geleverde materialen of uit een door de klant opgelegd ontwerp,

– in geval van schade of ongeval te wijten aan transport of als gevolg van nalatigheid, gebrek aan installatie, toezicht of onderhoud door de klant of door een derde partij,

– in geval van gebruik, installatie of opslag van de goederen in abnormale omstandigheden of niet in overeenstemming met onze voorschriften of de regels van de kunst,

– indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming wijzigingen, aanpassingen of reparaties aan de goederen heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren,

– in geval van schade als gevolg van toevallige gebeurtenissen, overmacht of fout van de klant of een derde.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1. CalinCaline blijft eigenaar van de producten tot volledige betaling van de betreffende factuur. Daarom kunnen wij een retentierecht uitoefenen op al onze nog niet geleverde producten (evenals op alle goederen die de klant eventueel aan ons ter beschikking heeft gesteld voor de uitvoering van werkzaamheden) tot volledige betaling daarvan. Gedurende deze periode verbindt de koper er zich tevens toe de producten zodanig te bewaren dat ze geïdentificeerd kunnen worden als zijnde eigendom van www.calincaline.be.

7.2. De koper is verplicht alle nodige maatregelen te nemen voor het behoud van de goederen die krachtens dit artikel ons eigendom blijven.

7.3. In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of inbeslagneming of enige andere gerechtelijke actie met betrekking tot onze onbetaalde producten, zal de koper de curator, gerechtsdeurwaarder of de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte stellen van het bestaan ​​van deze eigendomsclausule.

 

Artikel 8 - Klachten

8.1. In alle gevallen dient de klant ons schriftelijk de artikelnummer(s), de pakbonnummer(s) te bezorgen waarop ons gehele interne traceerbaarheidssysteem staat. Anders behouden wij ons het recht voor om elke claim te weigeren.

8.2. Er kunnen geen goederen aan ons worden geretourneerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke retourzending gebeurt onder de exclusieve verantwoordelijkheid en op kosten van de klant. Als het een fout van de klant is, worden de goederen teruggenomen en gecrediteerd met een korting van 20%; alle niet-courante goederen die speciaal voor een klant zijn besteld, worden niet teruggenomen.

8.3. Alle klachten met betrekking tot fouten, tekortkomingen, non-conformiteiten, zichtbare schade of zichtbare gebreken moeten uiterlijk acht werkdagen na levering schriftelijk worden gemeld aan de hoofdzetel van www.calincaline.be. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, verliest de koper het voordeel van de garantie bepaald in artikel 6. In elk geval kan geen enkele klacht met betrekking tot gebreken of verborgen gebreken meer worden ingediend, na het verstrijken van de garantieperiode voorzien in artikel 6.

8.4. Indien de klacht binnen de gestelde termijn wordt ingediend en gegrond blijkt, zijn onze verplichtingen beperkt:

– in geval van fouten of non-conformiteiten: de vervanging van de geleverde goederen bij fout of non-conformiteit

– bij vermissing van zaken: bij aflevering hiervan

– in geval van schade of gebreken die aan ons te wijten zijn: naar onze keuze, hetzij de herstelling, hetzij de vervanging van de beschadigde of gebrekkige goederen in de staat van afwerking voorzien in het contract, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding om welke reden dan ook . Wij dekken geen enkele immateriële schade en/of financieel verlies, direct of indirect. De uitvoering van onze verplichtingen zoals hierboven opgesomd, is onderworpen aan de teruggave door de klant van de per vergissing geleverde, niet-conforme, beschadigde of defecte goederen. Onze vervanging is beperkt tot het pro rata van de retourzending. In de bovengenoemde gevallen en voorwaarden komen wij enkel tussen voor de kosten die de klant maakt na een voorafgaand schriftelijk akkoord onzerzijds.

8.5. In geval van een fout onzerzijds met betrekking tot de hoeveelheid of het model op basis van de bestelbon, zullen wij de goederen op onze kosten terugnemen of omruilen.

 

Artikel 9 – Voorwaarden en wanbetalingen

9.1. Alle aan ons verschuldigde betalingen worden geacht te zijn gedaan op de maatschappelijke zetel van www.calincaline.be. Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij bestelling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen. De betalingsvoorwaarden kunnen om welke reden dan ook niet worden uitgesteld of gewijzigd, zelfs niet in geval van een geschil. 

9.2. De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van een factuur of handelspapier op de vervaldag heeft tot gevolg dat:

a) alle andere onbetaalde vorderingen, zowel opeisbaar als niet-vervallen, inclusief niet-vervallen wissels, worden onmiddellijk opeisbaar;

b) alle door ons verleende kortingen en betalingsfaciliteiten komen te vervallen;

c) wij zijn gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst(en) en/of lopende bestellingen als geheel of gedeeltelijk opgelost te beschouwen door toedoen van de klant of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten.


Artikel 10 – Intellectuele en industriële eigendom – geheimhouding

10.1. De producten die in onze ateliers worden vervaardigd, zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, handelsmerken, ontwerpen, modellen) en bevatten knowhow die beschermd is. CalinCaline is de enige houder en de koper verbindt zich ertoe deze te respecteren en ons onverwijld op de hoogte te stellen van elke inbreuk die hen kan worden berokkend.

10.2. Het is de koper in het bijzonder verboden enig gebruik te maken van onze intellectuele eigendomsrechten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

10.3. Alle studies, plannen en documenten die aan de koper worden overhandigd, blijven ons eigendom en zijn vertrouwelijk. De koper mag ze niet gebruiken buiten hetgeen voorzien is in onze contractuele overeenkomsten, noch ze meedelen aan derden en hij verbindt zich ertoe alle nuttige maatregelen te nemen om dit doel te bereiken.

Artikel 11 – Plaats van uitvoering, toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Alle verplichtingen die voortvloeien uit onze contracten worden uitgevoerd op onze maatschappelijke zetel.

11.2. Al onze contracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

11.3. In geval van een geschil zullen de partijen hun uiterste best doen om dit in der minne op te lossen. Bij gebreke daarvan zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik, afdeling Luik, bevoegd.