Juridische kennisgeving

Juridisch voorbehoud

Definities

opdrachtgever: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon die de site bezoekt onder deze algemene voorwaarden.

Voordelen en diensten: www.calincaline.be biedt Klanten:

Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de site bestaat, in het bijzonder teksten - afbeeldingen - video's.

Klant informatie: Hierna "Informatie(s)" genoemd die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die www.calincaline.be waarschijnlijk zal bewaren voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelatie en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie : "Gegevens die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing zijn" de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

 

 

1. Presentatie van de website.

Krachtens de digitale wet, de wet van 21 juli 2016 voor het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website www.calincaline.be geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering en de opvolging ervan. :

Eigenaar: L&W Services SRL - BTW-nummer: BE0671.488.240 - Rue de la Foire 14 – 4140 Sprimont, België 

Publicatie manager: TORFS Sabrina - hallo@calincaline.be

webmaster: LAURENT Andrew – andrew@lmgames.eu

Gastheer: OVH, 2 rue Kellermann BP 80157 59053 Roubaix Cedex 1, Frankrijk

Functionaris gegevensbescherming: privacy@calincaline.be

De wettelijke vermeldingen voldoen aan de RGPD, Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679) en worden aangeboden door De generator voor juridische kennisgevingen.

 

 

2. Gebruiksvoorwaarden en de aangeboden diensten.

CalinCaline.be is een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening.

Het gebruik van de site www.calincaline.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van de site www.calincaline.be worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

 

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door L&W Services SRL, die dan zal trachten de gebruikers te informeren vóór de data en tijden van de interventie.

De site www.calincaline.be wordt regelmatig bijgewerkt door Laurent Andrew. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er vertrouwd mee te raken.


3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De website www.calincaline.be heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. www.calincaline.be streeft ernaar om op de site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, noch door haarzelf, noch door externe partners die haar deze informatie verstrekken.

 

Alle informatie op de site www.calincaline.be wordt gegeven als indicatie en kan nog evolueren.

 

 

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.De site www.calincaline.be wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

 

Het doel is om een ​​service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer zorgt voor de continuïteit van zijn service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich echter het recht voor om de hostingservice voor de kortst mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van de infrastructuur, uitval van de infrastructuur of als de Services en Services verondersteld verkeer genereren. abnormaal.

 

www.calincaline.be en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met netwerkoverbelasting die de toegang tot de server verhindert.

 

 

5. Intellectuele eigendom en namaak.

www.calincaline.be is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden.

 

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: www.calincaline.be

 

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van haar materiaal zal worden beschouwd als een inbreuk vormen en vervolgd in overeenstemming met L.335-2 artikelen en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 

 

6. Beperking van aansprakelijkheid.

www.calincaline.be treedt op als uitgever van de site. www.calincaline.be is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

www.calincaline.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website www.calincaline.be, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet beantwoordt aan de specificaties vermeld in punt 4 , ofwel het uiterlijk van een bug of een incompatibiliteit.

 

www.calincaline.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van markt of gemiste kans) die voortvloeit uit het gebruik van de site www.calincaline.be. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. www.calincaline.be behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de in België geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming.

 

In voorkomend geval behoudt www.calincaline.be zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

 

 

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving rond de digitale wet, de wet van 21 juli 2016 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 06 augustus 2004, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

 

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens: www.calincaline.be wordt vertegenwoordigd door Laurent Andrew, zijn wettelijke vertegenwoordiger.

 

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, verbindt www.calincaline.be zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospecten en klanten, vanaf het moment dat hun toestemming is verkregen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een ​​register bij te houden van behandelingen die consistent zijn met de werkelijkheid.

 

Telkens wanneer www.calincaline.be Persoonsgegevens verwerkt, neemt www.calincaline.be alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor www.calincaline.be verdrag.


7.2 Doel van de verzamelde gegevens

www.calincaline.be kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

om navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde services en services mogelijk te maken: gegevens voor verbinding en gebruik van de site, facturering, bestelgeschiedenis, etc.

ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spammen, hacken, enz.): computerapparatuur die wordt gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)

om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens

om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op www.calincaline.be: e-mailadres

communicatiecampagnes (sms, e-mail) uit te voeren: telefoonnummer, e-mailadres

 

www.calincaline.be brengt uw persoonsgegevens niet op de markt en wordt daarom alleen gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analysedoeleinden.


7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben Gebruikers van www.calincaline.be de volgende rechten:

recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), bijwerken, volledigheid van gebruikersgegevens recht om persoonlijke gebruikersgegevens te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de AVG), wanneer ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan verzameling, gebruik, communicatie of bewaring verboden is

recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c AVG)

recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG)

recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)

recht op de portabiliteit van de gegevens die de Gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of een contract (artikel 20 AVG)

recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie www.calincaline.be hun gegevens al dan niet moet meedelen aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen

 

Zodra www.calincaline.be kennis krijgt van het overlijden van een gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt www.calincaline.be zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. verplichting.

 

Als de Gebruiker wil weten hoe www.calincaline.be zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wil vragen of zich wil verzetten tegen de behandeling ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met www.calincaline.be op het volgende adres:

privacy@calincaline.be

 

In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij wil dat www.calincaline.be verbetert, actualiseert of verwijdert, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

 

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet op www.calincaline.be oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten.


7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Het is www.calincaline.be verboden om de over zijn klanten verzamelde informatie te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "ongeschikt" wordt erkend zonder de klant vooraf te informeren.

 

www.calincaline.be blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

 

www.calincaline.be verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze wordt meegedeeld aan onbevoegde personen. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de klant aantast, onder de aandacht van www.calincaline.be wordt gebracht, moet deze laatste de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem informeren over de genomen corrigerende maatregelen.

 

Bovendien verzamelt www.calincaline.be geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van www.calincaline.be en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doelstellingen van dit beleid te bereiken.

 

Binnen de grenzen van hun respectievelijke toeschrijvingen en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de Gebruikers van www.calincaline.be voornamelijk de agenten van onze klantendienst.


7.5 Soorten verzamelde gegevens

Wat de gebruikers van de site www.calincaline.be betreft, verzamelen we de volgende gegevens die essentieel zijn voor de werking van de dienst en die maximaal 36 maanden na het einde van de contractuele relatie worden bewaard:

 

- Achternaam & Voornaam - Telefoonnummer - E-mail - Afleveradres - BTW-nummer

 

 

8. Melding van incidenten.

Hoe hard u ook probeert, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele elektronische opslagmethode is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen.

 

Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de veiligheid van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

 

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.calincaline.be wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden.

 

Alleen de veronderstelling van verzilvering van www.calincaline.be en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.calincaline.be op te slaan en te wijzigen. calincaline.be


Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt www.calincaline.be gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

 

Bij het verwerken van Persoonsgegevens neemt www.calincaline.be alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 

 

9. Hypertext links "cookies" en internet-tags

De site www.calincaline.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van www.calincaline.be.

www.calincaline.be heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

 

Tenzij u besluit om cookies te deactiveren, accepteert u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies te allen tijde kosteloos deactiveren via de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden opgeroepen, wetende dat dit de toegankelijkheid tot alle of een deel van de door de site aangeboden Services kan verminderen of voorkomen.


9.1. "Cookies"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen in de terminal van de gebruiker (bijv. Computer, smartphone) (hierna "cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de Gebruiker.

 

www.calincaline.be kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt www.calincaline.be in staat om de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker te verbeteren.

 

Cookies die de navigatie en/of de levering van diensten aangeboden door de Site vergemakkelijken, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden verworpen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun emittent.

 

De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt opgeslagen. www.calincaline.be informeert de Gebruiker dat in dat geval mogelijk niet alle functionaliteiten van zijn navigatiesoftware beschikbaar zijn.

 

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en zijn ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer www.calincaline.be of een van zijn dienstverleners, om redenen van technische compatibiliteit, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land waaruit de terminal afkomstig lijkt te zijn, niet kan herkennen. verbonden met het internet.

 

Indien nodig wijst www.calincaline.be alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van de Site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door www.calincaline.be, die (i) voortvloeien uit de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) uit de onmogelijkheid voor www.calincaline.be om de Cookies die nodig zijn voor hun werking op te nemen of te raadplegen vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders.

 

Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen op het gebied van cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen in termen van Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. www.calincaline.be kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om de in deze rubriek beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.

 

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen die zijn gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de site www.calincaline.be of in de mobiele applicatie en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te browsen de Website of de mobiele applicatie van www.calincaline.be, Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

 

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door verder te surfen op de Website of de mobiele applicatie van www.calincaline.be. De Gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit type cookie door www.calincaline.be intrekken.


Artikel 9.2. INTERNETMARKERINGEN

www.calincaline.be kan af en toe internetbakens gebruiken (ook "tags" of actietags, one-pixel GIF's, transparante GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's genoemd) en deze inzetten via een partner die gespecialiseerd is in webanalyses. gevestigd te zijn (en dus de bijbehorende informatie op te slaan, inclusief het IP-adres van de Gebruiker) in het buitenland.

 

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de site, als op de verschillende pagina's daarvan.

Deze technologie stelt www.calincaline.be in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van zijn acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) te evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

 

De externe dienstverlener kan met behulp van deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten over de activiteit van de Site opstellen ter attentie van www.calincaline.be en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik ervan en de internetten.

 

 

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.calincaline.be is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

Behalve in de gevallen waarin de wet dit niet toestaat, is de exclusieve bevoegdheid voorbehouden aan de bevoegde rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Luik.